NORVID SIA noteikumi:

Cenā nav iekļauta  degviela,autovadītāja pakalpojumi. 
Nosūtot pieteikumu,operātors aprēķinās Jūsu maršrutu un sazināsies ar Jums vai nosūtīs cenu piedāvajumu uz Jūsu e-pastu.
Cenu piedāvājumā tiks iekļauts šoferu darba stundas un pēc aprēķinātiem kilometriem patērētā degviela naudas izteiksmē.

Transporta cenu piedāvājums ir spēkā 3 dienas no izrakstīšanas brīža.Pēc 3 dienām cenu piedāvājums automātiski anulējās un vai tiek pēc atkārtota pieprasījuma pārrēķināts.

Transports ir rezervēts tikai tad,kad ir iemaksāta rezervācijas nauda,pārskaitot to uz NORVID SIA bankas konta. Transporta rezevācijas summa būs redzama cenu piedāvājumā. Bez rezervācijas ar mutisku vienošanos mēs negarantējam par pasūtijuma laiku un vietu.

Rezevacijas summa tiek pierēķināta pie atlikušās summas.

Transports tiek iznomāts tikai ar a/m vadītāju.Katra ārpus grafika pārtērētā stunda,degviela/litrā tiek apmaksāta ar papildus rēķinu.
Un tās likme:
autovadītājs: +10 euro*1/h.
degviela +2.00 euro*1/l.

 Pasažieru pārvadājuma noteikumi:

1.      Pārvadātājs ar savu transportu nogādā pasažierus uz norādīto galapunktu ar iepriekš  saskaņotu maršrutu un noteikto samaksu.
1.2.   Maksu nosaka Pārvadātājs saskaņā ar šā noteikuma 
        1.3 un 1.4. punktu.  
1.3 Pasūtītājam tiks sagatavots rēķins elektroniskā formā, kas ir derīgs bez paraksta.
1.4. Pasūtītājs 3 (trīs) darbadienu laikā norēķinās ar Pārvadātāju,maksu pārskaitot uz norādīto bankas kontu.   
1.5. Ja Pasažieru bagāžai, ko ir novietojis Pārvadātājs, rodas bojājumi, Piegādātājs piemēro 5% atlaidi nomas maksai. 
1.6. Pasūtītājs atbild par visiem bojājumiem, ko tieši vai netieši izraisa Pasažieri. Bojājumu gadījumā Piegādātājs var prasīt zaudējumu atlīdzību. 
1.7. Par rēķina maksas kavējumu Pasūtītājs maksā Pārvadātājam 0,5% soda naudu no kopējās rēķina summas, par katru nokavēto maksājuma dienu. 
1.8. Strīdus, kas rodas šo noteikumu izpildes gaitā, Puses risina sarunu ceļā, bet, ja vienošanos panākt nav iespējams desmit dienu laikā- Latvijas              Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
1.9 Puses noteikumus var grozīt vai papildināt, rakstiski vienojoties, un šie grozījumi un papildinājumi kļūst par šo noteikumu neatņemamu                      sastāvdaļu.
2.0.  Apstiprinot šos noteikumus kļūst par šā Distances Līguma neatņemamu sastāvdaļu.